Chháu-tūn-tìn

Chháu-tūn-tìn
草屯鎮
Chháu-tūn-tìn
Ki-pún chu-liāu
Jîn-kháu 99,837 (2010 nî 7 goe̍h)
Hō͘-sò͘ 30,754
Biān-chek 104.0327 km²
Hêng-chéng koán-lí
Téng-kip Tìn
Téng-koân Lâm-tâu-koān
Ē-té 27 lí

Chháu-tūn-tìn (草屯鎮) sī Tâi-oân Lâm-tâu-koān koān-chèng-hú ē-kha ê chi̍t-ê hêng-chèng-khu. Kó͘-chá, chia sī chhut-gōa seng-lí-lâng lú-tô͘ tiong-kan hioh-khùn ê só͘-chai, tiāⁿ-tiāⁿ lâng tī chia ōaⁿ chháu-ê, tn̂g-kú liáu-āu, só͘ tun ê chháu-ê chiông-án-ne hō͘ lâng kā chia hō-chò chháu-ê-á tun.

Kàu-io̍kSiu-kái

Chháu-tùn-tìn lāi ū chi̍t-keng tāi-ha̍k, a chò Lâm-khai Kho-ki Tāi-ha̍k.