Chhèng-chí sī pau tī kim-si̍ok téng châi-chit gōa-khak lāi-bīn chiâⁿ chò kui lia̍p ê tân-oân, thui-chìn-io̍h (propellant) kap primer. Chhèng-chí sī hông té ùi chhèng lāi, tân-oân ê pō͘-hūn hông tôaⁿ hiòng bo̍k-piau, chō-sêng bo̍k-piau ê sún-hāi.