Chhî-chiu-chhī

Tiong-kok Kang-so͘-séng ê tōe-kip-chhī
(Tùi Chhî-chiu choán--lâi)

Chhî-chiu-chhī (Hàn-jī: 徐州市) sī Tiong-kok Kang-so͘-séng ê tē-kip-chhī.

Chhî-chiu-chhī

Hêng-chèng-khuSiu-kái