Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Chhó (khu-pia̍t).
Ū chi̍t kóa sèng-chit beh-kâng ê ha̍p-sêng châi-liāu mā kiò "chhó", pí-lūn PS, PE tt.

Chhó sī chi̍t khoán thang cha̍h-chúi kiam ū phû-le̍k ê châi-liāu, sī ēng chhiū-phôe chò--ê, sán-gia̍p-siōng it-poaⁿ sī lī-ēng ha̍k-miâ Quercus suber ê chi̍t khoán chhiūⁿ-chhiū chò goân-liāu.

Chhó-that

Koan-liânSiu-kái