Chhù sī hō͘ lâng khiā-khí iā oa̍h-tāng ê kiàn-tio̍k-bu̍t iah-sī chū-jiân kò͘-chō. Chhù chit-ê bêng-sû it-poaⁿ chí khiā-ke, iā to̍h sī ji̍t-siông seng-oa̍h, hioh-khùn ê só͘-chāi, chóng--sī chhù ê si̍t-chè lō͘-iōng bô it-tēng, chhan-chhiūⁿ thàu-thiⁿ-chhù, lâu-á-chhù mā tiāⁿ sī chò seng-lí ê só͘-chāi.

Ji̍t-pún Gihu-koān ê thoân-thóng chhù.