Chhah-tô͘ sī ūi chi̍t kóa bûn-jī ia̍h khài-liām só͘ chhòng ê chong-sek, kái-sek, ia̍h sī sī-kak-sèng ê ké-soeh. Chhah-tô͘ siat-kè thang khǹg tī kok khoán mûi-thé tang-tiong.