Chhat-liāu sī ūi-tio̍h pó-hō͘ ia̍h bí-hoà téng bo̍k-tek só͘ boah tī mi̍h-kiāⁿ téng-bīn ê châi-liāu. Chhan-chhiūⁿ iû-chhat, iû-chhái téng-téng.