Chheⁿ-tâng ia̍h chhiⁿ-tâng (bronze) sī chin chē tâng ê hūn-kim (copper alloys) ê thong-chheng, toā-hūn sī hūn siah (tin), ū-tang-sî-á sī hūn pa̍t chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, chhiūⁿ kóng P, Mn, a-lú-mih, ia̍h Si. Chheⁿ-tâng ióng koh jūn, tī kang-gia̍p ê iōng-tô͘ pah-pah khoán. Éng-koè ū toāⁿ sî-kan chheⁿ-tâng put-chí-á tiōng-iàu, hō chò chheⁿ-tâng-khì sî-tāi (Bronze Age).

Kó͘-chá chheⁿ-tâng chò ê ke-si.