Chheⁿ-tâng-khì Sî-tāi

(Tùi Chheⁿ-tâng-khì sî-tāi choán--lâi)

Chheⁿ-tâng-khì Sî-tāi, sī jîn-lūi bûn-hòa hoat-tián ê chi̍t-ê kai-tōaⁿ. Tī Chheⁿ-tâng Sî-tāi, jîn-lūi lī-iōng tâng chham siah liān-chè chheⁿ-tâng, chè-chō khì-khū. Chhin-chhiūⁿ Tiong-kok ê Siong Tiâu chham Mesopotamia ê Akkad Tè-kok lóng-sī chheⁿ-tâng bûn-hòa.

Lâu-tiáⁿ (劉鼎), Siong Tiâu ê chheⁿ-tâng khì-béng.

khó-kó͘-ha̍k ê saⁿ-tāi-hoat lāi-bīn, Chheⁿ-tâng Sî-tāi it-poaⁿ tòe-tī Chio̍h-khì Sî-tāi ê bóe-āu, Thih-khì Sî-tāi ê chìn-chêng. M̄-koh ū-ê bûn-hòa bô keng-kòe Chheⁿ-tâng Sî-tāi. Ū-ê sī ti̍t-chiap chìn-ji̍p Thih-khì Sî-tāi; ū-ê sī î-chhî tī Chio̍h-khì Sî-tāi.

Chham-kìⁿSiu-kái