Khó-kó͘-ha̍k

Khó-kó͘-ha̍k sī gián-kiù kó͘-chá jîn-lūi oa̍h-tāng ê ha̍k-būn, chú-iàu hong-sek sī chhōe chhut jî-chhiá hun-sek kòe-khì jîn-kûn ê khì-bu̍t bûn-hòa kap khoân-kéng chu-liāu .

Siong-koanSiu-kái