Khó-kó͘-ha̍k sī gián-kiù kó͘-chá jîn-lūi oa̍h-tāng ê ha̍k-būn. Chú-iàu hong-sek sī chhōe-chhut jî-chhiáⁿ hun-sek kòe-khì jîn-kûn ê ke-si bûn-hòa kap khoân-kéng chu-liāu.

Siong-koan siu-kái