Chheh-jī (Tek-gí: Buchwort) sī chi̍t khoán sio̍k kó͘-gí ê tan-jī. In chēng kha-chá bó͘ chi̍t-ê sî-kang chioh ji̍p khì pêng-siông ê kóng-ōe tang-tiong, jī-kun pó-chhî bô piàn.

Siong-koán siu-kái

  • Thoân-jī (Erbwort), tùi kó͘-chá liû-thoân lo̍h--lâi ê jī.