Chheng-bêng

(Tùi Chhiⁿ-miâ choán--lâi)

Chheng-bêng (清明) iū-koh hō-chò chhiⁿ-miâ, sī cheh-khùi chi it, Ji̍t-thaû se̍h kaù chhiah-keng 15° ~ 30° hit kúi kang. Sù-siông ùi 4/5 kaù 4/20. Chheng-bêng mā ē-tit kí Ji̍t-thaû tú-hó tī chhiah-keng 15° hit kang, thong-siông sī 4/5.

Cheh-khùi
  Chō-piau-hē     Cheh-khùi     Le̍k
  Chhun
  315°   Li̍p-chhun     2 goe̍h 4 ji̍t kàu 5 ji̍t
  330°   Ú-súi   2 goe̍h 18 ji̍t kàu 19 ji̍t
  345°   Keⁿ-ti̍t     3 goe̍h 5 ji̍t kàu 6 ji̍t
  0°   Chhun-hun   3 goe̍h 20 ji̍t kàu 21 ji̍t
  15°   Chheng-bêng     4 goe̍h 4 ji̍t kàu 5 ji̍t
  30°   Kok-ú   4 goe̍h 20 ji̍t kàu 21 ji̍t
  Hā
  45°   Li̍p-hā     5 goe̍h 5 ji̍t kàu 6 ji̍t
  60°   Siáu-boán   5 goe̍h 21 ji̍t kàu 22 ji̍t
  75°   Bông-chéng     6 goe̍h 5 ji̍t kàu 6 ji̍t
  90°   Hā-chì   6 goe̍h 21 ji̍t kàu 22 ji̍t
  105°   Siáu-sú     7 goe̍h 7 ji̍t kàu 8 ji̍t
  120°   Tāi-sú   7 goe̍h 22 ji̍t kàu 23 ji̍t
  Chhiu
  135°   Li̍p-chhiu     8 goe̍h 7 ji̍t kàu 8 ji̍t
  150°   Chhù-sú   8 goe̍h 23 ji̍t kàu 24 ji̍t
  165°   Pe̍h-lō͘     9 goe̍h 7 ji̍t kàu 8 ji̍t
  180°   Chhiu-hun   9 goe̍h 23 ji̍t kàu 24 ji̍t
  195°   Hân-lō͘     10 goe̍h 8 ji̍t kàu 9 ji̍t
  210°   Sng-kàng     10 goe̍h 23 ji̍t kàu 24 ji̍t
  Tang
  225°   Li̍p-tang     11 goe̍h 7 ji̍t kàu 8 ji̍t
  240°   Siáu-soat   11 goe̍h 22 ji̍t kàu 23 ji̍t
  255°   Tāi-soat     12 goe̍h 7 ji̍t kàu 8 ji̍t
  270°   Tang-chì   12 goe̍h 21 ji̍t kàu 22 ji̍t
  285°   Siáu-hân     1 goe̍h 5 ji̍t kàu 6 ji̍t
  300°   Tāi-hân   1 goe̍h 20 ji̍t kàu 21 ji̍t

Cheh-ji̍t Siu-kái