Goân-sek

(Tùi Chho͘-kip sek-chúi choán--lâi)

Goân-sek (eng. primary colors) sī chi̍t thò sek-sò͘ (colorant) ia̍h sī sek-kng, in ē-tàng sio-ha̍p, chiàu chiàm-gia̍h ê piàn-hòa lām chhut chi̍t phìⁿ sek-he̍k (gamut).