Chhu-ki-kheng (樞機卿) sī kàu-hông koán-lí Thian-chú-kàu kàu-hoē ê chú-iàu chō͘-chhiú kap consultant. Chhu-ki-kheng iû kàu-hông jīm-bêng, tī kàu-hoē lāi-bīn ê tē-ūi kan-na kàu-hông pí in koân.

Kàu-hông khang-ūi (教皇空位) ê sî-hāu, iû chhu-ki-kheng cho͘-sêng chhu-ki-kheng-thoân (樞機卿團), soán-kí sán-seng sin ê kàu-hông.

Choè chhu-ki-kheng ê sèng-chit-chiá it-poaⁿ sī chú-kàu. In chhēng âng-sek ê saⁿ, tì âng-sek ê bō-á, chiū-án-ne hō͘ Thian-chú-kàu goā ê lâng kiò choè âng-i chú-kàu (紅衣主教).