Bó (sèng-pia̍t)

(Tùi Chhu-sèng choán--lâi)

, ia̍h sī bó--ê, mā ū kóng chhu-sèng, chhú-sèng, sī seng-bu̍t ê sèng-piat, sī nn̄g khoán phó͘-phiàn ê sèng-pia̍t chi it, sio tò-pêng ê sèng-pia̍t sī kang--ê.

Nā lâng lâi kóng, bó--ê kiò cha-bó͘.