Chhut-pán-siā (出版社) sī chông-sū chheh, pò-chóa kap khan-bu̍t chhut-pán, thong-kòe keng-êng he̍k-tit lī-ek, miâ-siaⁿ kap tì-sek lúi-chek bo̍k-phiau ê khì-gia̍p. In-ê chú-iàu kang-chok sī seng hù-chîⁿ hō͘ chok-chiá it-tēng ê pò-siû, koh kā chia-ê chok-phín thong-kòe ha̍p-hoat ê hong-sek lâi chìn-hêng chhī-tiûⁿ thui-kóng kap siau-siū.