Chiàⁿ pat-biān-thé

Chiàⁿ pat-biān-thé (正八面體) sī iû 8 ê chiàⁿ saⁿ-kak-hêng kap 1 ê chiàⁿ-hong-hêng lâi kiōng-tông cho͘-sêng ê sì-kak-chui. Téng-bīn kap ē-bīn kok ū 4 ê chiàⁿ saⁿ-kak-hêng, tiong-ng kiap 1 ê chiàⁿ-hong-hêng. Chiàⁿ pat-biān-thé sī gō͘ chióng chiàⁿ to-biān-thé ê tē-saⁿ chióng, ū 6 ê téng-tiám kap 12 tiâu pian.

Chiàⁿ pat-biān-thé