Chiàn-sí, he̍k-chiá kóng tīn-bông, chú-iàu sī leh kóng tī chok-chiàn tang-tiong hō͘ te̍k-kun thâi--sí ê chōng-hóng.

Nā sī chiàu Bí-kok Kok-hông-pō͘ tùi Eng-gí killed in action ("chok-chiàn tiong hông thâi--sí") ê tēng-gī, sī bô hâm ka-tī lâng chō-sêng ì-gōa ia̍h sī khióng-pò͘ kong-kek sū-kiāⁿ ê sí-chiá chāi-lāi.

Siong-koan

siu-kái