Hu-ló͘[1]chiàn-cheng lāi-bīn hō͘ kau-chiàn sè-le̍k keng-kòe chiàn-sū liáu-āu lia̍h chò-hóe koán-lí ê lâng, hâm bú-chong kap hui-bú-chong jîn-oân.

Chham-khó Siu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "俘虜". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).