Hu-ló͘[1]chiàn-cheng lāi-bīn hō͘ kau-chiàn sè-le̍k keng-kòe chiàn-sū liáu-āu lia̍h chò-hóe koán-lí ê lâng, hâm bú-chong kap hui-bú-chong jîn-oân.

Chham-khó siu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931–1932). "俘虜". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. OCLC 25747241.