Chiò-iáⁿ sī mi̍h-kiāⁿ he̍k-chiá kéng-sek hoán-kng ia̍h hoat-kng sán-seng ê kng-sòaⁿ chiò hiòng lēng-gōa chi̍t-ê mi̍h-kiāⁿ piáu-bīn (pí-lūn kiàⁿ ia̍h sī chúi-bīn khoán ê pêng-bîn), só͘ hoán-siā sán-seng ê iáⁿ-siōng.

Siong-koan siu-kái

  • Tùi-chióng-sèng (chirality), kúi-hô-ha̍k siōng kóng--ê ná-chhiūⁿ chiò-iáⁿ ê koan-hē.