Iáⁿ-siōng sī piáu-hiān tī sī-kak ê chi̍t ê hêng-thé, ū ōe-tô͘, hip-siōng, bí-ti-oh, tâu-iáⁿ téng hêng-sek.

Pún siòng-phìⁿ pún-sin sī chi̍t-ê iáⁿ-siōng, siòng-phìⁿ lāi chhiú-ki mā hián-sī liáu chi̍t-ê iáⁿ-siōng.

Tī bô-kâng tiûⁿ-ha̍p só͘ kóng ê iáⁿ-siōng ū bô kâng ê ì-sù. Ū-sî chhut tī kiàⁿ lāi ê chiò-iáⁿ ia̍h sī mi̍h-kiāⁿ chā kng sán-seng ê o͘-iáⁿ mā sǹg sī iáⁿ-siōng.

Kóng-hoat siu-kái

Iáⁿ-siōng tī bô-kâng tiûⁿ-ha̍p ū chē khoán kóng-hoat, lāi-bīn tiāⁿ sú-iōng siōng (像), tô͘ (圖), ōe (畫), iáⁿ (影) téng jī kap in ê saⁿ-lām lâi cho͘-ha̍p.