Ethanol (Eng-gí: ethanol, Hoâ-gí: 乙醇 It-sûn) sī it-poaⁿ kóng ê chiú-cheng, sio̍k sûn-lūi, siông-thài-hā sī hui-hoat-sèng ê khó-jiân e̍k-thé.

Ethanol hoà-ha̍k kiat-kò͘.