Chia̍h-mi̍h bāng sī chi̍t khoán seng-bu̍t-ha̍k ê khài-liām, piáu-sī chi̍t-ê seng-thài-hē lāi-bīn koh bu̍t-chéng chi kan ê lia̍h-si̍t koan-hē. Tang-tiong kò-pia̍t ê koan-hē liân-kiat hō chò chia̍h-mi̍h liān, sī kò͘-sêng chia̍h-mi̍h bāng ê ki-pún.