Chio̍h-bō-á

Chio̍h-bō-á (石磨-) sī ū tông-sèng-loân sèng-kheng-hiòng ê cha-bó͘-lâng. Chio̍h-bō-á ê sin-khu kap seng-lí kò͘-chō hām kî-thaⁿ khoán sèng-kheng-hiòng ê cha-bó͘-lâng sio-kāng, chí-sī seng-lí kap sim-lí hong-bīn siū-tio̍h tông-sèng kò-thé ê khip-ín. Chio̍h-bō-á sī LGBT lāi ê L, ì-sù sī lesbian.

Chio̍h-bō-á

Siong-koanSiu-kái