Khaⁿ-á-sian (坩-仙) ê chi̍t khoán ì-sù, sī chí khah "cha-bó͘-khoán" ê cha-po͘-lâng, ia̍h ū lâng chiong chit jī chí tông-sèng-loân sèng-kheng-hiòng ê cha-po͘, ia̍h chiō sī kóng sin-khu kap seng-lí kò͘-chō hām kî-thaⁿ khoán sèng-kheng-hiòng ê cha-po͘-lâng sio-kāng, chí-sī seng-lí kap sim-lí hong-bīn siū-tio̍h tông-sèng kò-thé ê khip-ín. Khaⁿ-á-sian kap gay (ké) ū-sî ê ì-sù ū sió-khóa chiap-kin, m̄-koh sú-iōng lí-lō͘ kap sán-seng ê pōe-kéng bô sio-siâng.

Siong-koanSiu-kái