Poàⁿ-iam-iûⁿ

Pòaⁿ-iam-iûⁿ (半陰陽) sī seng-si̍t khì-koan hoat-seng piàn-ī, chhut-hiān hām chèng-siông cha-po͘ ia̍h-sī cha-bó͘ seng-si̍t-khì bô-kāng ê lâng.