Chit-liōng pó-siú

Chit-liōng pó-siú ê goân-lí sī kóng tùi jīn-hô hē-thóng nā bu̍t-chit kap lêng-liōng ê thoân-sàng sī koaiⁿ-bā--ê (bô thang chhut-ji̍p hē-thóng), che hē-thóng ê chit-liōng keng-kòe si-kan sī pó-chhî bô piàn.