Chiu-kî hâm-sò͘ (周期函數; periodic function) tī sò͘-ha̍k tiong sī bô-lūn jīm-hô to̍k-li̍p ê piàn-sò͘ tī keng-kòe chi̍t ê te̍k-tēng ê chiu-kî liáu-āu sò͘-ta̍t lóng ē tiông-ho̍k ê hâm-sò͘. Saⁿ-kak hâm-sò͘ ê chèng-hiân kap û-hiân hâm-sò͘ sī sò͘-ha̍k tiong siōng-chia̍p-khoàⁿ ê chiu-kî hâm-sò͘. Fourier kip-sò͘ teh gián-kiù ê chiū sī kā jīm-hô chiu-kî hâm-sò͘ ióng ha̍p-sek ê saⁿ-kak hâm-sò͘ ê lâi piáu-ta̍t.

f(x) = sin(x) chham f(x) = cos(x) sī siōng-kài tián-hêng ê chiu-kî hâm-sò͘.