Chiu-kî

Wikimedia khu-pia̍t-ia̍h

Chiu-kî (週期; Eng: period) sī oân-sêng óng-ho̍k ūn-tōng chi̍t pái só͘ su-iàu ê sî-kan. Tī bu̍t-lí-ha̍k siōng, it-poaⁿ lóng ēng T lâi piáu-sī, tan-ūi sī bió (s). Chiu-kî hām pîn-lu̍tge̍k-sò͘ ê koan-hē.