Chiu-san-chhī

tiong-kok tsiat-kang-síng ê tuē-kip-tshī

Chiu-san-chhī (Hàn-jī: 舟山市) sī Tiong-kok Chiat-kang-séng ê tē-kip-chhī.

Chiu-san-chhī

Chiu-san-chhī siāng toā ê tó sī Chiu-san-tó.

Hêng-chèng-khuSiu-kái