Choán-î RNA (eng. transfer RNA; ji̍t. 転移RNA), tiāⁿ kán-lio̍k chò tRNA, sī chi̍t khoán choán-chiap lō͘-ēng ê RNA hun-chú, it-poaⁿ hâm 76 kàu 90 ê nucleotide, ē-tàng khan tī mRNA kap amino sng tiong-ng.