RNAEng-gí ribonucleic acid ê sok-siá, kí 1 khoán hām seng-bu̍t ûi-thoân thêng-sū ū tī-tāi ê he̍k-sng (nucleic acid). RNA hun-chú sī 1 tiâu he̍k-kam-sng (nucleotide) ê ko-chū-bu̍t (polymer). RNA kap DNA cheng-chha tī RNA ê he̍k-kam-sng ū ribose-khoân kap uracil, ah DNA ū deoxyribose kap thymine. RNA it-poaⁿ sī ùi DNA choán-lio̍k lâi ê; hoa̍t-lo̍h chit ê thêng-sū ê chú-iàu kàⁿ-sò͘ hō chò RNA to-chū-mûi (polymerase). RNA ê choán-lio̍k-pún iōng lâi hoan-e̍k chò an-ki-sng (amino acid) ê ko-chū-bu̍t, hō chò nn̄g-pe̍h-chit.

Chi̍t-tōaⁿ RNA ê hòa-ha̍k kò-chō.

Chi̍t-koá RNA mā ū chhui hoà-ha̍k hoán-èng ê châi-tiāu; chit khoán RNA hō chò RNA kàⁿ-sò͘ ia̍h ribozyme.