Choâⁿ (泉) sī tē-hā-chúi chū-jiân ek chhut-lâi kàu tē-piáu ê só͘-chāi. Chiàu chúi ê un-tō͘ koân-kē, ē-ēng hun chò léng-choâⁿ kap un-choâⁿ.

Choâⁿ