Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

Choân-bîn Tâi-gí Sèng-kengKi-tok-kàu Sèng-keng ê chi̍t hō Tâi-gí hoan-e̍k-pún. Chú-iàu ê te̍k-sek hâm sú-iōng kīn-taⁿ Tâi-oân chú-liû ê khiuⁿ-kháu (siong-tùi chá-chêng Hō-ló-ōe sèng-keng it-poaⁿ ēng Ē-mn̂g-im chò phiau-chún), lâng-miâ kap tē-hō-miâ ēng khah óa-kīn goân-gí ho͘-im, jî-chhiá bô it-tēng chiàu Tâi-gí chāi-lâi im-chat chò im-e̍k, pí-lūn "Ai-ki̍p" kái e̍k "Ai-gi̍p", "Pa-pí-lûn" kái e̍k "Ba-bú-lông".

Chham-chiàuSiu-kái