Tē-kiû sio-lo̍h-hòa

(Tùi Choân-kiû sio-lo̍h-hoà choán--lâi)

Choân-kiû sio-lo̍h-hoà sī chí chit kúi 10 nî lâi, Tē-kiû tāi-khì-chân kap hái-iûⁿ chhé-ûn ê un-tō͘ jú lâi jú koân ê hiān-siōng.

1856 kaù 2005, Tē-kiû piáu-bīn ê un-tō͘ jú lâi jú koân.