Choè-ko keng-êng chek-jīm-chiá

Choè-ko keng-êng chek-jīm-chiá (最高經營責任者, Eng-gí: chief executive officer, kám-siá: CEO), ia̍h sī kiò chò choè-ko keng-êng-chiá, siú-se̍k chip-hêng-koan he̍k-chiá chip-hêng-tiúⁿ, sī Bí-kok loē hoat-jîn siong-koan ê lí-sū-hoē (hoat-jîn nā-sī hoē-siā, sī chhú-thè-ia̍h-hoē) ê choè-ko chek-jīm-chiá.

Koh khoàⁿ siu-kái