Cho͘-ha̍p hù-ka hû-hō

Tsoo-ha̍p hū-ka hû-hō (ing-gú: Combining Diacritical Marks (CDM)) sī tsi̍t-ê pau-kuat siōng tsia̍p-khuànn tsoo-ha̍p jī-hû [en] ê Unicode khu-tuānn [en]. CDM iah-koh pau-kuat jī-hû "Tsoo-ha̍p jī-uī liân-tsiap-hû [en]" (Combining Grapheme Joiner; CDJ), CDJ ē-tàng hông-tsí tsoo-ha̍p jī-hû ê kui-huān tiông-sin pâi-sū. Sui-bóng bîng-tshing jû-tshú; m̄-kuh si̍t-tsè siōng ē hun-keh teh sóo theh-kiong ê siōng-hā bûn lāi-té, nā-bô tō hông khuànn-tsò tan-it ê jī-uī. CDM teh Unicode 1.0 tang-tiong ê khu-tuānn bîng-tshing kiò-tsò "Thong-iōng piàn-im hû-hō" (Generic Diacritical Marks).[4]

Cho͘-ha̍p hù-ka hû-hō
Range U+0300..U+036F
(112 code points)
Plane BMP
Scripts Inherited
Major alphabets IPA, UPA [en]
Symbol sets kháu-im
hù-ka hû-hō
Assigned 112 code points
Unused 0 reserved code points
Unicode version history
1.0.0 (1991) 66 (+66)
1.0.1 (1992) 68 (+2)
1.1 (1993) 72 (+4)
3.0 (1999) 82 (+10)
3.2 (2002) 96 (+14)
4.0 (2003) 107 (+11)
4.1 (2005) 112 (+5)
Chart
Code chart
Note: Two characters were moved from the Greek and Coptic block to the Combining Diacritical Marks block in version 1.0.1 during the process of unifying with ISO 10646.[1][2][3]

Khu-tuānn siu-kái

Tsoo-ha̍p hū-ka hû-hō[1]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+030x ◌̀ ◌́ ◌̂ ◌̃ ◌̄ ◌̅ ◌̆ ◌̇ ◌̈ ◌̉ ◌̊ ◌̋ ◌̌ ◌̍ ◌̎ ◌̏
U+031x ◌̐ ◌̑ ◌̒ ◌̓ ◌̔ ◌̕ ◌̖ ◌̗ ◌̘ ◌̙ ◌̚ ◌̛ ◌̜ ◌̝ ◌̞ ◌̟
U+032x ◌̠ ◌̡ ◌̢ ◌̣ ◌̤ ◌̥ ◌̦ ◌̧ ◌̨ ◌̩ ◌̪ ◌̫ ◌̬ ◌̭ ◌̮ ◌̯
U+033x ◌̰ ◌̱ ◌̲ ◌̳ ◌̴ ◌̵ ◌̶ ◌̷ ◌̸ ◌̹ ◌̺ ◌̻ ◌̼ ◌̽ ◌̾ ◌̿
U+034x ◌̀ ◌́ ◌͂ ◌̓ ◌̈́ ◌ͅ ◌͆ ◌͇ ◌͈ ◌͉ ◌͊ ◌͋ ◌͌ ◌͍ ◌͎  CGJ 
U+035x ◌͐ ◌͑ ◌͒ ◌͓ ◌͔ ◌͕ ◌͖ ◌͗ ◌͘ ◌͙ ◌͚ ◌͛ ◌͜◌ ◌͝◌ ◌͞◌ ◌͟◌
U+036x ◌͠◌ ◌͡◌ ◌͢◌ ◌ͣ ◌ͤ ◌ͥ ◌ͦ ◌ͧ ◌ͨ ◌ͩ ◌ͪ ◌ͫ ◌ͬ ◌ͭ ◌ͮ ◌ͯ
Tsù-kiok
1.^ As of Unicode version 15.0

Jī-hû piáu siu-kái

Tāi-bé Jī-hîng 10 tsìn-tsè Biâu-su̍t
U+0300    ̀ 768 Combining Grave Accent
U+0301    ́ 769 Combining Acute Accent
U+0302    ̂ 770 Combining Circumflex Accent
U+0303    ̃ 771 Combining Tilde
U+0304    ̄ 772 Combining Macron
U+0305    ̅ 773 Combining Overline
U+0306    ̆ 774 Combining Breve
U+0307    ̇ 775 Combining Dot Above
U+0308    ̈ 776 Combining Diaeresis
U+0309    ̉ 777 Combining Hook Above
U+030A    ̊ 778 Combining Ring Above
U+030B    ̋ 779 Combining Double Acute Accent
U+030C    ̌ 780 Combining Caron
U+030D    ̍ 781 Combining Vertical Line Above
U+030E    ̎ 782 Combining Double Vertical Line Above
U+030F    ̏ 783 Combining Double Grave Accent
U+0310    ̐ 784 Combining Candrabindu
U+0311    ̑ 785 Combining Inverted Breve
U+0312    ̒ 786 Combining Turned Comma Above
U+0313    ̓ 787 Combining Comma Above
U+0314    ̔ 788 Combining Reversed Comma Above
U+0315    ̕ 789 Combining Comma Above Right
U+0316    ̖ 790 Combining Grave Accent Below
U+0317    ̗ 791 Combining Acute Accent Below
U+0318    ̘ 792 Combining Left Tack Below
U+0319    ̙ 793 Combining Right Tack Below
U+031A    ̚ 794 Combining Left Angle Above
U+031B    ̛ 795 Combining Horn
U+031C    ̜ 796 Combining Left Half Ring Below
U+031D    ̝ 797 Combining Up Tack Below
U+031E    ̞ 798 Combining Down Tack Below
U+031F    ̟ 799 Combining Plus Sign Below
U+0320    ̠ 800 Combining Minus Sign Below
U+0321    ̡ 801 Combining Palatalized Hook Below
U+0322    ̢ 802 Combining Retroflex Hook Below
U+0323    ̣ 803 Combining Dot Below
U+0324    ̤ 804 Combining Diaeresis Below
U+0325    ̥ 805 Combining Ring Below
U+0326    ̦ 806 Combining Comma Below
U+0327    ̧ 807 Combining Cedilla
U+0328    ̨ 808 Combining Ogonek
U+0329    ̩ 809 Combining Vertical Line Below
U+032A    ̪ 810 Combining Bridge Below
U+032B    ̫ 811 Combining Inverted Double Arch Below
U+032C    ̬ 812 Combining Caron Below
U+032D    ̭ 813 Combining Circumflex Accent Below
U+032E    ̮ 814 Combining Breve Below
U+032F    ̯ 815 Combining Inverted Breve Below
U+0330    ̰ 816 Combining Tilde Below
U+0331    ̱ 817 Combining Macron Below
U+0332    ̲ 818 Combining Low Line
U+0333    ̳ 819 Combining Double Low Line
U+0334    ̴ 820 Combining Tilde Overlay
U+0335    ̵ 821 Combining Short Stroke Overlay
U+0336    ̶ 822 Combining Long Stroke Overlay
U+0337    ̷ 823 Combining Short Solidus Overlay
U+0338    ̸ 824 Combining Long Solidus Overlay
U+0339    ̹ 825 Combining Right Half Ring Below
U+033A    ̺ 826 Combining Inverted Bridge Below
U+033B    ̻ 827 Combining Square Below
U+033C    ̼ 828 Combining Seagull Below
U+033D    ̽ 829 Combining X Above
U+033E    ̾ 830 Combining Vertical Tilde
U+033F    ̿ 831 Combining Double Overline
U+0340    ̀ 832 Combining Grave Tone Mark
U+0341    ́ 833 Combining Acute Tone Mark
U+0342    ͂ 834 Combining Greek Perispomeni
U+0343    ̓ 835 Combining Greek Koronis
U+0344    ̈́ 836 Combining Greek Dialytika Tonos
U+0345    ͅ 837 Combining Greek Ypogegrammeni
U+0346    ͆ 838 Combining Bridge Above
U+0347    ͇ 839 Combining Equals Sign Below
U+0348    ͈ 840 Combining Double Vertical Line Below
U+0349    ͉ 841 Combining Left Angle Below
U+034A    ͊ 842 Combining Not Tilde Above
U+034B    ͋ 843 Combining Homothetic Above
U+034C    ͌ 844 Combining Almost Equal To Above
U+034D    ͍ 845 Combining Left Right Arrow Below
U+034E    ͎ 846 Combining Upwards Arrow Below
U+034F    ͏ 847 Combining Grapheme Joiner
U+0350    ͐ 848 Combining Right Arrowhead Above
U+0351    ͑ 849 Combining Left Half Ring Above
U+0352    ͒ 850 Combining Fermata
U+0353    ͓ 851 Combining X Below
U+0354    ͔ 852 Combining Left Arrowhead Below
U+0355    ͕ 853 Combining Right Arrowhead Below
U+0356    ͖ 854 Combining Right Arrowhead And Up Arrowhead Below
U+0357    ͗ 855 Combining Right Half Ring Above
U+0358    ͘ 856 Combining Dot Above Right
Chham-oa̍t:
U+0359    ͙ 857 Combining Asterisk Below
U+035A    ͚ 858 Combining Double Ring Below
U+035B    ͛ 859 Combining Zigzag Above
U+035C    ͜ 860 Combining Double Breve Below
U+035D    ͝ 861 Combining Double Breve
U+035E    ͞ 862 Combining Double Macron
U+035F    ͟ 863 Combining Double Macron Below
U+0360    ͠ 864 Combining Double Tilde
U+0361    ͡ 865 Combining Double Inverted Breve
U+0362    ͢ 866 Combining Double Rightwards Arrow Below
U+0363    ͣ 867 Combining Latin Small Letter A
U+0364    ͤ 868 Combining Latin Small Letter E
U+0365    ͥ 869 Combining Latin Small Letter I
U+0366    ͦ 870 Combining Latin Small Letter O
U+0367    ͧ 871 Combining Latin Small Letter U
U+0368    ͨ 872 Combining Latin Small Letter C
U+0369    ͩ 873 Combining Latin Small Letter D
U+036A    ͪ 874 Combining Latin Small Letter H
U+036B    ͫ 875 Combining Latin Small Letter M
U+036C    ͬ 876 Combining Latin Small Letter R
U+036D    ͭ 877 Combining Latin Small Letter T
U+036E    ͮ 878 Combining Latin Small Letter V
U+036F    ͯ 879 Combining Latin Small Letter X

Li̍k-sú siu-kái

Í-hā Unicode siong-kuan ê bûntóng kì-lo̍k teh Tsoo-ha̍p hū-ka hû-hō khu-tè lāi-té tīng-gī tio̍h ti̍k-tīng jī-hû êbo̍k-tik hām kuè-tîng:

Tsù-kái siu-kái

 1. "Unicode 1.0.1 Addendum" (PDF). The Unicode Standard. 1992-11-03. 2016-07-09 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 2. "Unicode character database". The Unicode Standard. 2016-07-09 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 3. "Enumerated Versions of The Unicode Standard". The Unicode Standard. 2016-07-09 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 4. "3.8: Block-by-Block Charts" (PDF). The Unicode Standard. version 1.0. Unicode Consortium.  (Eng-gí)

Tsham-ua̍t siu-kái

 • Phonetic symbols in Unicode
 • Plane (Unicode)
 • Script (Unicode)
 • Uralic Phonetic Alphabet
 • Character encoding
 • Unicode Consortium
 • Combining grapheme joiner
 • Plane (Unicode) (Unicode jī-guân pênn-bīn tuì-ìng)
 • Googolplex

Guā-pōo liân-kiat siu-kái