Choa̍t-kù (絕句) sī Tông-tiâu (618-907) khai-sí liû-hêng ê chi̍t khoán si, sǹg Tiong-kok kīn-thé-si chi̍t khoán. Choa̍t-kù ki-pún ê kui-chek sī 4 hâng chi̍t chiat, thang hun ngó͘-giân choa̍t-kù kap chhit-giân choa̍k-kù nn̄g tōa lūi.