Connacht Séng

Connacht Séng (Éire-gí: Connacht; Eng-gí: Connacht) sī Éire ê séng-hūn; choân séng jîn-kháu 542547 lâng.

Connacht Séng
Connacht Séng ê kî-á
Kî-á
Goā-hō: Connacht
Connacht Séng ê uī-tì
Kok-ka  Éire
Chèng-hú
 - Lūi-hêng Séng
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 46,070.7 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 542,547 lâng