Cuba Kiōng-sán Tóng

Cuba Kiōng-sán Tóng (Partido Comunista de Cuba, PCC), Cuba kek-bēng kàu taⁿ ê chip-chèng-tóng. 1961 nî cho͘-tóng, chêng-kàu-taⁿ ê thâu-lâng sī Fidel Castro.

Castro chhoā-thâu ê kek-bēng-kun tī 1959 nî ián-tó Bí-kok thīn--ê Batista to̍k-chhâi chèng-koân. Castro tùi 1965 nî tam-jīm chhím sêng-li̍p ê Cuba Kiōng-sán-tóng ê Tē-it Pì-su, liáu-āu khai-sí kā Cuba kiàn-siat chò 1 ê siā-hoē-chú-gī kiōng-hô-kok.