David Harel (1950 nî —) sī Í-sek-lia̍t Weizmann Kho-ha̍k Gián-kiù-īⁿ (Weizmann Institute of Science) tiān-náu kho-ha̍k ê kàu-siū. Harel tī Eng-tē London chhut-sì, bat chò-koè 7 tang Sò͘-ha̍k kap Tiān-náu Kho-ha̍k Só͘ (Faculty of Mathematics and Computer Science) ê só͘-tiúⁿ (dean). Harel mā sī ACM kap IEEE ê hoē-sū (fellow).

David Harel (chiàⁿ-pêng) kap Carl Hewitt tī FLoC 2006.

Harel ê choan-tióng sī tōng-thài lô-chek (dynamic logic), kè-sǹg-khó-lêng-sèng lí-lūn (computability theory) kap nńg-thé kang-têng. 1980 nî-tāi, Harel hoat-bêng tô͘-hêng gí-giân Statechart, taⁿ chiâⁿ-chò UML phiau-chún ê 1 pō͘-hūn. Harel mā siá chin chē kài-siāu tiān-náu kho-ha̍k ê chheh, chhan-chhiūⁿ 1987 nî chhut ê chheh "Ián-soàn-hoat-ha̍k: Kè-sǹg ê Cheng-sîn (Algorithmics: The Spirit of Computing)".

ChióngSiu-kái

  • 1986 Stevens Chióng Nńg-thé Hoat-tián Hong-hoat (Software Development Methods)
  • 1992 ACM Karlstrom Kia̍t-chhut Kàu-io̍k-ka Chióng (Outstanding Educator Award)
  • 2004 Í-sek-lia̍t Chióng

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái