Dire StraitsLiân-ha̍p Ông-kok ê 1-ê iô-kún ga̍k-thoân, sêng-li̍p tī 1977 nî, lêng-hûn jîn-bu̍t sī gí-tah-chhiú kiam chhōa-chhiùⁿ Mark Knopfler. Kî-thaⁿ ê sêng-oân pau-koah David Knopfler (rhythm guitar), John Illsley (bass), Pick Withers (kó·). In ê hong-keh ē-sái kóng khah oá kū-sek ê iô-kún-ga̍k. 1980 nî-tāi tiong-kî sī in siāng chhèng ê nî-tāi; 1985 nî hit tiuⁿ Brothers in Arms te̍k-pia̍t tit lâng hoan-gêng. Ga̍k-thoân ê miâ ("Hiám-kip Hái-kiap") biô-siá chá-kî keng-chè-siōng bô an-ún ê chōng-hóng.

1978 nî chhut ê tē-1-tiuⁿ choan-chi̍p piáu-hiān chhut 1 khoán un-jiû, chhin-bi̍t ê im-ga̍k hong-keh, hām hit tong-sî tng sî-kiâⁿ ê punk iô-kún chha chin chē. In khoaⁿ-bān ê chhiùⁿ-hoat siū Bob Dylan éng-hióng. Chit tiuⁿ choan-chi̍p oân-ná tián chhut Mark Knopfler tôaⁿ gí-tah ê kang-hu, khak-li̍p i sī LHOK siāng ū châi-chêng ê 1-ê gí-tah-chhiú. Kî-tiong 1 siú "Sultans of Swing" tī keh-tńg-nî phah-ji̍p LHOK pâi-hâng-pńg tē-8-ūi, Bí-kok tē-4-ūi, kàu-taⁿ iû-goân chin chē lâng jīn-ûi sī in siāng iu-siù ê 1 tè koa.

Chok-phín siu-kái

Choan-chi̍p siu-kái

 • 1978 Dire Straits
 • 1979 Communiqué
 • 1980 Making Movies
 • 1982 Love Over Gold
 • 1983 ExtendeDancEPlay
 • 1985 Brothers In Arms
 • 1991 On Every Street

Hiān-tiûⁿ lo̍k-im siu-kái

 • 1984 Alchemy
 • 1993 On the Night
 • 1995 Live at the BBC

Ka-chok-chi̍p siu-kái

 • 1988 Money for Nothing
 • 1998 Sultans of Swing: The Very Best of Dire Straits