Eng-ia (坱埃), ia̍h-sī thô͘-hún (塗粉), sī tāi-khì tiong ê chi̍t chióng kò͘-thài hiân-phû-bu̍t; tiāⁿ-tiāⁿ chûn-chāi tī khong-khì tiong.

Hong-poe-soa

Chham-khó siu-kái