Estonia ê chū-tī-thé

Chū-tī-thé (Estonia-gí: omavalitsus) sī Estonia siāng ki-chân ê hêng-chèng-khu. Ta̍k-ê chū-tī-thé lóng ū in ka-kī ê hêng-chèng kap li̍p-hoat chū-tī tan-goân. Estonia ê chū-tī-thé hâm-kài choân-kok léng-thó͘.

Estonia ê chū-tī-thé

Estonia ê chū-tī-thé ū nn̄g chióng:

  • To͘-hōe chū-tī-thé he̍k-chiá siâⁿ (linn)
  • Chng-kha chū-tī-thé he̍k-chiá kàu-khu (vald).

Bô kî-thaⁿ khoán ê chū-tī-thé.

Chū-tī-thé lāi khó-lêng ū kúi-nā ê chū-lo̍h. Só͘-ū to͘-hōe chū-tī-thé kap 6 ê chng-kha chū-tī-thé lāi-pō͘ chí-ū chi̍t ê chū-lo̍h.

Ū-ê chū-tī-thé lāi ē koh pun chò "chhī-khu" (linnaosa).

Bo̍k-chiân, Estonia choân-kok ū 79 ê chū-tī-thé, hâm 15 ê to͘-hōe chū-tī-thé kap 64 ê chng-kha chū-tī-thé.

Chham-oa̍t siu-kái