Kàu-khu (教區) sī chē-chē Au-chiu kok-ka sú-iōng ê chi̍t khoán hêng-chèng-khu. Tī Liân-ha̍p Ông-kok, tû-liáu So͘-kat-lân kap Ui-le̍k-sū í-gōa, hō-chò bîn-chèng kàu-khu lâi khu-pia̍t it-poaⁿ ì-gī ê kàu-khu. Kàu-khu hām Pak Au kok-ka sú-iōng ê socken ì-gī sio-óa.