Au-chiu Le̍k Tóng

(Tùi Europa Le̍k Tóng choán--lâi)

Europa Le̍k Tóng sī tī Europa Liân-bêng kap kî-thaⁿ Europa kok-ka oa̍h-tāng ê Le̍k Tóng. I tī Europa Gī-hōe kap Europa Chū-iû Liân-bêng ha̍p-chok, sǹg gī-hōe lāi-té tē 4 tōa ê chéng-tóng thoân-thé.