Thàng sè-kài hō-chò Le̍k Tóng ê chèng-tóng it-poaⁿ chi-chhî 1-thò kè-ta̍t chhin-chhiūⁿ ê lûn-lí-koan.

Tek-kok Le̍k Tóng chhōa-thâu ê Europa Le̍k Tóng tāi-seng thê-chhut "Le̍k-tóng ê 4-ki Thiau-á":

 1. Seng-thài
 2. Siā-hōe chèng-gī
 3. Chháu-kin bîn-chú
 4. Hui-po̍k-le̍k

Bí-kok Le̍k Tóng tī 1984 nî chham-khó Sì-ki Thiau-á thê-chhut "Le̍k-tóng ê 10-ê Ki-pún Kè-ta̍t":

 1. Siā-khu keng-chè
 2. de-tiong-iong-hòa
 3. Seng-thài tì-hūi
 4. Cha-bó·-chú-gī
 5. Chháu-kin bîn-chú
 6. Hui-po̍k-le̍k
 7. Siā-hōe chek-jīm
 8. Chun-tiōng to-goân
 9. Siā-hōe chèng-gī
 10. Éng-kiú-keng-êng

2001 nî 4 goe̍h, 70-ê kok-ka ê Le̍k-tóng tāi-piáu thong-kòe Choân-kiû Le̍k Tóng Hiàn-chiong (Global Greens Charter), kî-tiong ū 6-hāng:

 1. Seng-thài tì-hūi
 2. Siā-hōe chèng-gī
 3. Chháu-kin bîn-chú
 4. Hui-po̍k-le̍k
 5. Éng-kiú-keng-êng
 6. Chun-tiōng to-goân