Liân-bêng 90/Le̍k Tóng

(Tùi Tek-kok Le̍k Tóng choán--lâi)

Liân-bêng 90/Le̍k TóngTek-kok ê Le̍k Tóng.


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Bündnis 90/Die Grünen