Cheng-hoat

(Tùi Evaporation choán--lâi)

Cheng-hoat (蒸發; Eng-gí: evaporation) sī e̍k-thé hun-chú ùi piáu-bīn khì-hòa ê bu̍t-lí kòe-têng. Cheng-hoat chham lēng-gōa chi̍t chióng khì-hòa kòe-têng hùi-thêng bô-kāng, ē-sái tī jīm-hô un-tō͘ hā hoat-seng.

Cheng-hoat ê hiān-siōng