Hùi-thêng (沸騰; boiling) he̍k-chiá kún (滾) sī tī e̍k-thé ê piáu-bīn kap lāi-pō͘ tâng-chê hoat-seng kio̍k-lia̍t khì-hòa ê bu̍t-lí kòe-têng kap hiān-siōng. Hùi-thêng kap cheng-hoat sī nn̄g chióng bu̍t-chit siòng choán-î ê hong-sek, tān-sī hùi-thêng kan-na ē-ēng hoat-seng chāi it-tēng ê un-tō͘ (hut-tiám) chi-hā.

Chúi ê hùi-thêng